1)

یک عکس از محمد علی بهمنی  متشکل از تعداد بسیار زیادی عکس از شاعران و نویسندگان دیگر ساختم (حتما سایز بزرگ را ببینید)

محمد علی بهمنی

 

روی عکس کلیک کنید تا سایز بزرگعکس محمد علی بهمنی را ببینید

سایز بزرگ رابا کیفیت ساخته ام . شاید کمی طول بکشد

 

 

 

 

 حال رباعیات خودم:

2) یک شعر عاشقانه

گفتم که تو را ... نگاه کردی مرموز

یک سنگ زدی که درد دارم هر روز

هر چند که سنگت به سرم خورد و شکست

اما سر من نخورده بر سنگ هنوز

 

3) تحفه هایی از سفر جنوب

 

ما منسجم و عمیـــــق با هم بودیم

من حلقه و او عقیــق ، با هم بودیم

یک عـــــمر من و تمــام ترکـش هایم

عین دو سه تا رفیـــــق با هم بودیم

 

عشق است دلیل ِ بارز ِ رفتن مرد

یک تیــر ! شده مجوّز رفتن مرد

امروز به روی تخت بیمارستان

شـد سبـز چـراغ قرمـز رفـتن مرد

 

تشییع شهید و کالـبـَـــد می بینم

یک عکس به قاب ، تا ابد می بینم

این عکس که عکس پسرم احمد نیست ؟؟

این عینک من شکسته بد می بینم

 

پیروزی:

در جنگ ، ندای ِ بر تو هستم می مرد

من ضد ِ تو ، رو به رو نشستم می مرد

من داشتم از خوشی خودم می مردم

وقتی که تفنگ توی دستم می مرد

 

 

 

 محمد جواد صفاریان