1)

حذف شد

 

--------------------------------------------

2)

شعر اومد و عاشقی رو معمولی کرد

خرج اومد و فکر و ذکر مو پولی کرد

اون قدر برای زندگی چونه زدیم

مرگ اومد و زندگی رو هاپولی کرد

--------------------------------------

3)

من رفتم و" نـــوش دارو"  آوردم

او رفت بدون اینکه برگردم

راحت تر از آنچه فکر می کردی

راحت تر از آنچه فکر می کردم

----------------------------------

4)

او آمده بــــود  تا که پیری بکند

با وضع زمانه سرد سیری بکند

انگار که او آمده بود اینجا از

افکار نپخته گرد گیری بکند

---------------------------------

5)

عاشق که شدم  عشق به من می خندید

این سعی به حاصل نشدن می خندید

یک عمر گذشت و موسم ِ دیدارش

مرگ آمده بود و دائما می خندید

----------------------------------

به نظر شما کدام یک قوی تر و کدام ضعیف تر بود ؟