به نظرتان کدام شماره قوی تر و کدام ضعیف تر است ؟

 

یک )

 

عمریست که رفته ام پی  ِ کارم ، من

راضی شده ام به زندگی وارم ، من

یک عمر به زحمت از تو دل کندم و تو !

بایک کلمه که دوستت دارم من ...

 

دو )

آزاد نــبـود و ســلـــب آن آمــــده اســت

دلگیــــــــر ، که حکم جلب آن آمده است

مامــور گرفت قلب عاشق را بــُــرد

یک قلب ،  کنار قلب آن آمده است

 

سه )

رویای ِ زمان ِ قبل ِ خوابم هستی

من تشنه ی تو ، ولی سرابم هستی

من نقش ِ تو را کشیده ام هر شب  تو !

چون صبح رسد ، نقش  ِ بر آبم هستی

 

چهار )

درکوچه مرا که دید - من هم او را

آن دیده ، مرا شنید - من هم او را

چشمش به زمین خیره شد و فهمیدم

او نیز مرا شدید - من هم او را

 

 

پنج )

بسیار بهار ها که پایــیــز شدند !

ابراز  ِ علاقه ها که پرهیز شدند

با بودن ِ لحظه های با او بودن

(دیگر لحظات ِ) عمر ، ناچیز شدند

 

 محمد جواد صفاریان مهر 91

 


گفتم که تو را ... نگاه کردی مرموز

یک سنگ زدی که درد دارم هر روز

هر چند که سنگت به سرم خورد و شکست

اما سر من نخورده بر سنگ هنوز

----------------