رباعیات طنز

 

خدایا فکر ما را نیک کردی

لباس زشت ما را شیک کردی

نمی دانم گناه این شکم چیست

که هرچه خورده بودم خیک کردی

 

نمادین  دل گرو دارد ولی من !

چه بی مهری به تو دارد ولی من

نفهمیدم چرا در چنگ اویی

آهان  حق وتو دارد ولی من

 

 

 

هر قدر مرا زنی کبودم بکنی

از بودن ِ من مرا نبودم بکنی

من ترک نمی کنم که او آمد و گفت

من آمده ام که باز دودم بکنی

 

ممنون از اصلاح خالو راشد گرامی