دلواپسم

 

آن قَدَر وسوسه دارم بنویسم که نگو ...

 

 

 

 

 

             <  دلواپسم>

با دشمنان اگر او خندید ، چیز خوبیست

تحریم وسقف واهی،لرزید چیز خوبیست

اجلاس آخرآمد ، آن با سواد فرمود

تا یک نتیجه ی خوب تمدید چیز خوبیست

ما بی سواد و نادان ، گویند با سوادان

هر کس که دید لوزان،فهمید چیز خوبیست

با این عقب نشینی ، در متن ِ آن توافق

با دبه های دشمن،تردید چیز خوبیست

در طیِّ گفتگو ها،فهمیده بود دشمن

"تهدید چیز خوبیست ...تشدید چیز خوبیست "(1)

تضمین نکرده ایشان تا در بهشت باشی

گر دست،دست ِ شیطان،دادید چیز خوبیست

حتی اگر که شیطان قدری بزرگ باشد

تا خاطراتِ ! خوبی دارید چیز خوبیست

با این خزعبلاتم ، با این مزخرفاتم

زندان اگر نیفتم ، تبعید چیز خوبیست

(1) شیخ نهایی

 

(محمد جواد صفاریان-خرداد94 )

 

/ 0 نظر / 50 بازدید